ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
"ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) รายงานตัว เวลา 12.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น."


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง กำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

** รายละเอียดสถานที่สอบ  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  จะประกาศภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
 
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ