ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียดสถานที่สอบ
คลิกที่ี่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ห้องสอบมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) นิติกร วิศวกร (ชีวการแพทย์) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กลุ่มงาน บริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกร (กองกฎหมาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกร (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสาธารณสุข (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (กองวิศวกรรมการแพทย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร (ชีวการแพทย์)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป