ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

1. ศูนย์สอบกรุงเทพฯหรือปริมณฑล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
คลิกดาวน์โหลด แผนที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

3. ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
คลิกดาวน์โหลด แผนที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
คลิกดาวน์โหลด ผังอาคารสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบกรุงเทพฯหรือปริมณฑล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้เข้าสอบ ศุนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน