ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร (ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร (ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์ออนไลน์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า และเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings
ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์ออนไลน์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)
วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า และเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งมัณฑนากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร(วิศวกรด้านชีวการแพทย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการปฏิบัติในการสัมภาษณ์ออนไลน์
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมินความหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมินความหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศห้องสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คลิกดาวน์โหลด แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกดาวน์โหลด ผังมหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบประเมิความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบประเมิความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟท้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกรด้าน(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนากร วิศวกรไฟท้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกรด้าน(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งมัณฑนากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรไฟท้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร

คลิกดาวน์โหลด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกดาวน์โหลด ห้องสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป